Хамт олноороо мод тарив

Монгол улсын хэмжээнд "Нэг сая мод тарьж ургуулах" тухай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2015 оны А/146 дугаар тушаал, Дорнод аймагт "Нэг зуун мянган мод тарьж ургуулах" ажлын хүрээнд Нисэхийн зам дагуу хуваариласан талбайд Шүүхийн шинжилгээний хамт олон албаны төгөлийг байгууллаа.

”"